فهرست کتابهای خطی دیجیتال     ***  کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان

 

کتابخانه ديجيتال شهرداری اصفهان در راستای اهداف تحقیقاتی و پژوهشی خود کلیه نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مجموعه ای از نسخ خطی کتابخانه کاشف الغطاء نجف را در قالب نسخه دیجیتال در پورتال کتابخانه دیجیتال قرار داده است. این منابع از مجموعه منابع کتابخانه شخصی مرحوم دکتر احمد جابری انصاری نوه دکتر جابری انصاری مورخ و اصفهان شناس و طبق وصیت ایشان،  کلیه کتابخانه شخصی ایشان از جمله کتابهای چاپ سنگی ( 400 جلد) کتابهای خطی (200 جلد) و کلیه اسناد موجود( بیش از 5000 سند ) به کتابخانه مرکزی اهداء گردیده است. 

 

شماره رکورد: 1
نام كتاب: دیوان ابی الحسن محمد الشریف
مولف: سمرقندی

***

شماره رکورد: 2
نام كتاب: آتشكده
مولف: لطفعلي بيگ آذر بيگدلي
خط: شكسته نستعليق خوش
سال: قرن سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 18*29
اندازه نوشته: 14*22
ملاحظات: جلد مقوايي جديد - عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 3
نام كتاب: اثبات واجب الوجود
مولف: مفضل بن عمر﴿راوي حديث محمدبن سنان﴾
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*18
اندازه نوشته: 6*14
نوع جلد: مقوايي جديد

***

شماره رکورد: 4
نام كتاب: احاديث و اخبار
كاتب: محمد علي اصفهاني
خط: نسخ
سال: اول رجب 1072هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 14*24
اندازه نوشته: 8*17
نوع جلد: جلد تيماج حنايي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 5
نام كتاب: اخلاق ناصري
مولف: محمدالطوسي ﴿خواجه نظام الملك طوسي﴾
خط: نستعليق
سال: قرن سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 12*5/17
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: مقوايي ضربي نارنجي

***

شماره رکورد: 6
نام كتاب: ادعيه ﴿دعاي كميل -زيارت جامعه كبيره و ...﴾
خط: نسخ
سال: قرن سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي - فارسي
تعداد برگ: 95
اندازه كتاب: 5/8*13
اندازه نوشته: 6*11
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي ﴿فقط روي جلد﴾

***

شماره رکورد: 7
نام كتاب: ارشاد الاذهان الي احكام الايمان
مولف: علامه حلي
كاتب: محمد رضا بن محمد عزالدين فندرسكي
خط: نسخ
سال: 1066هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 114
اندازه كتاب: 12*24
اندازه نوشته: 6*14
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 8
نام كتاب: اشعه المعات
مولف: عبد الرحمن جامي
خط: نسخ و نستعليق
سال: 9رمضان 1009 هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 315
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: تيماج ترياكي مقوايي

***

شماره رکورد: 9
نام كتاب: اصول الهندسه و الحساب
مولف: اقليدس
خط: نسخ و نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: عربي
تعداد برگ: 141
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: نيم سوخت ضربي مشكي مقوايي

***

شماره رکورد: 10
نام كتاب: اطباق الذهب
مولف: احمد بن محمو بن علي خويي
كاتب: محمد بن محمد كاظم مجلسي اصفهاني
خط: نسخ خوش
سال: شعبان 1280در تبريز
كاغذ: فرنگي آبي
زبان: عربي
تعداد برگ: 125
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: تيماج مقوايي نارنجي

***

***

شماره رکورد: 11
نام كتاب: الفيه
مولف: ابن مالك
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 82
اندازه كتاب: 12*16
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: مقوايي ترياكي

***

شماره رکورد: 12
نام كتاب: الفيه ﴿رساله﴾
مولف: ابن مالك
خط: نسخ
سال: رجب 1250هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 14
اندازه كتاب: 12*18
اندازه نوشته: 10*12
نوع جلد: تيماج مقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 13
نام كتاب: امالي
مولف: ابوجعفرمحمدبن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
خط: نسخ
سال: ذي الحجه 1079 هجري
كاغذ: اصفهاني نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 18*14
اندازه نوشته: 11*15
نوع جلد: مقوايي سرخ عطف تيماج قهوه اي

***

شماره رکورد: 14
نام كتاب: انساب الموالي
كاتب: محمد حسن بن شيخ عبدالله رازي
خط: نسخ
سال: 14رمضان 1273 هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 16*21
اندازه نوشته: 11*15
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي سرخ

***

شماره رکورد: 15
نام كتاب: انيس المسافر
مولف: يوسف بحريني
خط: نسخ
سال: جمادي الاول 1270هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 358
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 12*24
نوع جلد: ميشن نارنجي يك لا

***

شماره رکورد: 16
نام كتاب: انيس الملوك
خط: نسخ
سال: سيزدهمم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 258
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 13*23
نوع جلد: تيماج مقوايي ترياكي عطف تيماج نارنجي فرسوده

***

شماره رکورد: 17
نام كتاب: اوصاف الامصار
مولف: محمد بن محمود مفيد مستوفي يزدي
خط: نستعليق
سال: 1091هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 215
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: تيماج سرخ ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 18
نام كتاب: الباقيات الصالحات
مولف: شيخ جعفر مجتهد شوشتري
كاتب: سيد عبد الوهاب
خط: نسخ
سال: 1271هجري در بغداد
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: عربي
تعداد برگ: 78
اندازه كتاب: 13*20
اندازه نوشته: 7*13
نوع جلد: تيماج سرخ ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج ﴿نيم سوخت﴾

***

شماره رکورد: 19
نام كتاب: بحار الانوارجلد 12 ﴿احوالات امام رضا عليه السلام ﴾
مولف: محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: عربي
تعداد برگ: 125
اندازه كتاب: 17*24
اندازه نوشته: 12*18
نوع جلد: مقوايي سرخ عطف تيماج قهوه اي

***

شماره رکورد: 20
نام كتاب: بحارالانوار جلد 18﴿كتاب طهاره و كتاب صلوه﴾
مولف: محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
كاتب: محمد سعيد الابهري
خط: نسخ
سال: صفر 1108هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 18*28
اندازه نوشته: 12*22
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي مشكي و ترنج و نيم ترنج طلا در وسط و حاشيه طلا در چهار گوشه

***

شماره رکورد: 21
نام كتاب: بحر الانساب ﴿اسماء اعظم ﴾خواص اسماء الله و علم جفر صغير
مولف: محمد بن شيخ محمد بن ابو سعيد الهروي
خط: نسخ نستعليق شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي وعربي
تعداد برگ: 100
اندازه كتاب: 17*21
اندازه نوشته: 5/7*15
نوع جلد: چرمي سرمه اي

***

شماره رکورد: 22
نام كتاب: برهان جامع
مولف: محمد كريم ملا باشي سرابي
خط: نسخ
سال: 1263هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي قهوه اي

***

 شماره رکورد: 23
نام كتاب: بياض اشعار شاعران قديم و جديد
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آبي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 11*20
اندازه نوشته: 10*16
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 24
نام كتاب: بياض اشعار شاعران قديم و جديد و حساب سياق و مطالب گوناگون
خط: نسخ و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 315
اندازه كتاب: 10*20
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: ميشن ترياكي

***

شماره رکورد: 25
نام كتاب: بياض اشعار فارسي و مطالبي در باره جامه پوشيدن و ناخن چيدن و سر تراشيدن
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 9*20
اندازه نوشته: 7*18
نوع جلد: ميشن قهوه اي -عطف ميشن سرخ

***

شماره رکورد: 26
نام كتاب: بياض مطالب گوناگون در مورد تاريخ اسلام به نثر و زيارت حضرت امام حسين﴿ع﴾
خط: نسخ و شكسته نستعليق
سال: چهاردهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 258
اندازه كتاب: 11*170
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: ميشن نارنجي فرسوده

***

 شماره رکورد: 27
نام كتاب: بياض ادعيه شب هاي ماه رمضان و اشعار
خط: نسخ و نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 158
اندازه كتاب: 6*14
اندازه نوشته: 5*11
نوع جلد: تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 28
نام كتاب: بياض ادعيه و تعقيبات نماز و سوره يس
خط: نسخ
سال: 1220هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 181
اندازه كتاب: 7*14
اندازه نوشته: 5*11
نوع جلد: ميشن ترياكي

***

شماره رکورد: 29
نام كتاب: بياض ادعيه و سوره يس و دعاهاي ديگر
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 7*14
اندازه نوشته: 5*8
نوع جلد: تيماج حنايي فرسوده

***

شماره رکورد: 30
نام كتاب: بياض ادعيه و منتخب اشعار شاعران
خط: شكسته نستعليق و نسخ
سال: دوازدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 11*21
اندازه نوشته: 10*12
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 31
نام كتاب: بياض : اشعاري راجع به وقايع عاشورا و مطالبي به نثر در اين موضوع
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 10*20
اندازه نوشته: 9*18
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 32
نام كتاب: بياض اشعار شاعران و مطالب گوناگون
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آبي و سفيد
زبان: فارسي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 11*21
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 33
نام كتاب: بياض چند سوره قرآن مجيد و ادعيه ماههاي سال
خط: نسخ و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 10*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي قهوه اي

***

شماره رکورد: 34
نام كتاب: بياض دعاي جوشن صغيرو ادعيه ديگر
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 6*15
اندازه نوشته: 5*10
نوع جلد: تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 35
نام كتاب: بياض دعاي كميل بن زياد
خط: نسخ
سال: 1278هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 350
اندازه كتاب: 11*21
اندازه نوشته: 7*16
نوع جلد: چرمي ترياكي

***

شماره رکورد: 36
نام كتاب: بياض دعاي كميل و دعاي مجير
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 5*12
اندازه نوشته: 5*10
نوع جلد: چرمي ترياكي

***

شماره رکورد: 37
نام كتاب: بياض دوازده بند محتشم كاشاني و اشعارشعراي متقدم و متاخر
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آبي و سفيد
زبان: فارسي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 7*17
اندازه نوشته: 6*14
نوع جلد: ميشن قهوه اي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 38
نام كتاب: بياض زيارت عاشورا.دعاي كميل و دعاي سمات و ادعيه ديگر
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 7*14
اندازه نوشته: 5*9
نوع جلد: چرمي قهوه اي

***

شماره رکورد: 39
نام كتاب: بياض شعر
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 7*14
اندازه نوشته: 5*11
نوع جلد: چرمي ترياكي

***

·                     شماره رکورد: 40
نام كتاب: بياض مطالب پراكنده و اشعار شاعران
خط: نسخ و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 115
اندازه كتاب: 9*20
اندازه نوشته: 6*14
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 41
نام كتاب: پرگار نسبت
مولف: محمد رفيع
خط: نستعليق
سال: سه شنبه 26ذي حجه 1318 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 158
اندازه كتاب: 20*25
اندازه نوشته: 12*15
نوع جلد: تيماج مقوايي ضربي نارنجي

***

شماره رکورد: 42
نام كتاب: تاريخ اسلام
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 114
اندازه كتاب: 18*30
اندازه نوشته: 11*23
نوع جلد: مقوايي حنايي فرسوده

***

شماره رکورد: 44
نام كتاب: تايخ الخلفا
مولف: جلال الدين سيوطي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 215
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 10*15
نوع جلد: تيماج قهوه اي مقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 45
نام كتاب: تاريخ پادشاهان عجم چاپ سنگي
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: 1263هجري
زبان: فارسي
تعداد برگ: 158
اندازه كتاب: رقعي
نوع جلد: تيماج مقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 46
نام كتاب: تاريخ روضه الصفا
مولف: محمد بن خاوند شاه ﴿ميرخواند﴾
خط: نستعليق
سال: 960هجري
كاغذ: اصفهاني نخودي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 351
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 10*16
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 47
نام كتاب: تاريخ نادرشاه
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آبي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 19*33
اندازه نوشته: 13*26
نوع جلد: تيماج زرد ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 48
نام كتاب: تحفه الاحرار
مولف: جامي
خط: نستعليق
سال: دهم هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 65
اندازه كتاب: 13*21
اندازه نوشته: 7*15
نوع جلد: مقوايي ضربي مشكي

***

شماره رکورد: 49
نام كتاب: تذكره الشعرا
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 21*34
اندازه نوشته: 15*25
نوع جلد: ميشن ضربي مقوايي نارنجي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 50
نام كتاب: تذكره شوشتر
مولف: آقا شيخ عبدالله شيخ الاسلام
كاتب: اسدالله آصف
خط: نستعليق
سال: 1295هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 135
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي ترياكي

***

شماره رکورد: 51
نام كتاب: ترجمه عيون اخبارالرضا
مولف: ابوجعفرمحمدبن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
خط: نستعليق
سال: 1130هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 485
اندازه كتاب: 16*25
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي نارنجي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 52
نام كتاب: ترجمه مناجات انجيليه
مولف: امام زين العابدين عليه السلام -محمد حسن بن محمدصالح
خط: نسخ خوش
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي - فارسي
تعداد برگ: 66
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي برون سبز درون سرخ

***

شماره رکورد: 53
نام كتاب: تسهيل الدواء لتحصيل الشفاء
مولف: محمد بن غياث الدين مطلب
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي نخودي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي ضربي ترياكي يك لا

***

شماره رکورد: 54
نام كتاب: التصريف
خط: نسخ
سال: 1229هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 71
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 6*12
نوع جلد: تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 55
نام كتاب: تفسير قرآن از سوره كهف تا آخر قرآن
كاتب: رجبعلي چناري دزفولي
خط: نسخ
سال: 25رجب 1219هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 20*28
اندازه نوشته: 17*23
نوع جلد: ميشن مشكي يك لا

***

شماره رکورد: 56
نام كتاب: تفسير قرآن: از سوره مريم تا پايان قرآن
مولف: ملاحسين واعظ كاشفي
خط: نستعليق
سال: جمعه غره رجب 994هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 312
اندازه كتاب: 19*29
اندازه نوشته: 12*18
نوع جلد: مقوايي مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 57
نام كتاب: تفسير ملا حسين واعظ
مولف: حسين واعظ كاشفي
خط: نستعليق
سال: دوازدهم هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 341
اندازه كتاب: 20*29
اندازه نوشته: 12*18
نوع جلد: تيماج مشكي مقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 58
نام كتاب: معاهد التنصيص علي شواهد مختصر التلخيص
كاتب: محمد انصاري
خط: نسخ
سال: چهارشنبه 17شعبان 1304هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 335
اندازه كتاب: 12*30
اندازه نوشته: 11*20
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي نارنجي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 59
نام كتاب: توحيد
مولف: ابوجعفرمحمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
كاتب: غياث الدين منصورالمنشي الصفوي
خط: نسخ
سال: 23صفر1083هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 198
اندازه كتاب: 19*14
اندازه نوشته: 11*16
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 60
نام كتاب: توحيد
مولف: مفضل بن عمر
خط: نسخ ريز و درشت حواشي ريز به خط فارسي
سال: اواسط شهر ربيع الثاني 1083هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي و فارسي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 13*19
اندازه نوشته: 14*16
نوع جلد: چرمي ترياكي روشن

***

شماره رکورد: 61
نام كتاب: جلاء العيون
مولف: محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري ﴿تاليف در 6محرم 1089هجري﴾
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 9*16
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي

***

شماره رکورد: 62
نام كتاب: جنات الخلود
مولف: مدرس ﴿محمد رضا امامي خاتون آبادي﴾
خط: نسخ
سال: پنجشنبه غره محرم1198 هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 22*

***

شماره رکورد: 63
نام كتاب: جنگ نامه اصفهان و حكايت ميرزا عبدالحسين
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: ميشن سبز يك لا

***

شماره رکورد: 64
نام كتاب: جنگ﴿ برگهايي در علم بديع و قصايد انوري و رساله آداب المتعلمين خواجه نصير طوسي﴾
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي و اصفهاني سفيد و آبي
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 12*21
اندازه نوشته: 9*14
نوع جلد: تيماج مشكي

***

 

شماره رکورد: 65
نام كتاب: جنگ : 1.ديوان حسن غزنوي 2.ابوالفرج روني 3.عثمان مختاري 4.عنصري
كاتب: سرخوش
خط: نستعليق
سال: سيزدهم جمادي الاول 1258هجري
كاغذ: اصفهاني آهارمهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 166
اندازه كتاب: 13*21
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي

***

شماره رکورد: 66
نام كتاب: جنگ: ديوان مجنون -قصائد عربي -ملمعات
مولف: مجنون بني عامري -سعدي شيرازي
خط: نسخ و شكسته نستعليق ريز
سال: 1271 هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 95
اندازه كتاب: 12*21
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: مقوايي مشكي

***

شماره رکورد: 67
نام كتاب: جنگ مقامات عارفان : منقولاتي از ابراهيم ادهم، با يزيد بسطامي
مولف: شفيق بلخي - حسن بصري ، سفيان ثوري - مالك دينار
خط: نستعليق ريز و درشت
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 161
اندازه كتاب: 11*18
اندازه نوشته: 15*8و8*18
نوع جلد: تيماج ترياكي مقوايي با ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 68
نام كتاب: جنگ: 1.سراج المنير2.معراج نامه حضرت محمد مصطفي ﴿ص﴾3.مجموعه ترسل از عباس عطاردتخلص مشتمل بر پنج باب 21برگ 4.اشعار و رباعيات عطار دو چند شعر از وصال شيرازي 5.ديوان هلالي غزليات است و ناقص از وسط دتا ي و ترتيب صفحات مشوش است و جابجا شده .22برگ نستعليق خوش جدول زرو لاجورد و كمند لاجورد 6.ترجيع بند سيداحمد هاتف اصفهاني 23برگ كاغذ فرنگي آبي 7.حكايت دزد و قاضي 18برگ 8.حكايت موش و گربه 16.برگ 9.قصه موش و گربه منظوم عبيدزاكاني 8 برگ
مولف: مختلف
خط: نستعليق و شكسته ريز و درشت
سال: سيزدهم و چهاردهم هجري
كاغذ: اصفهاني و فرنگي سفيد و آبي و آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 305
اندازه كتاب: 10*17
اندازه نوشته: 6*13 و مختلف
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي مشكي با نمسه و ترنج

****

شماره رکورد: 69
نام كتاب: جواهر الكلمات
مولف: لطف الله التوني ابن محمد معزالدين محمدالحسيني
خط: نسخ خوش
سال: ربيع الاول 1122 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي - عربي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 8*21
اندازه نوشته: 7*16
نوع جلد: چرمي ترياكي

***

شماره رکورد: 70
نام كتاب: چهار مقاله
مولف: نظامي عروضي سمرقندي
كاتب: ميرزا رضا منشي

خط: نستعليق -شكسته نستعليفق
سال: 1307 هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 89
اندازه كتاب: 13*21
اندازه نوشته: 7*13
نوع جلد: چرمي سبز يك لا

***

شماره رکورد: 71
نام كتاب: حاشيه خفري
مولف: محمد بن احمد خفري
كاتب: زين الدين محمد هاشم خراساني
خط: نستعليق
سال: ربيع الاول 1097 هجري در مدرسه جده
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: عربي
تعداد برگ: 102
اندازه كتاب: 10*18
اندازه نوشته: 6*12
نوع جلد: چرمي ترياكي فرسوده عطف تيماج قهوه ا

***

شماره رکورد: 72
نام كتاب: حاشيه داود بر شرح شمسيه - قواعد المنطقيه
مولف: قطب الدين رازي - داود انطاكي
خط: نسخ
سال: 26ربيع الثاني 1225 هجري
كاغذ: فرنگي آبي
زبان: عربي
تعداد برگ: 102
اندازه كتاب: 10*17
اندازه نوشته: 6*12
نوع جلد: تيماج مقوايي يك لا ﴿فقط پشت جلد

***

شماره رکورد: 73
نام كتاب: حاشيه شيخ زاده بر تفسير محي الدين
مولف: شيخ زاده
خط: نسخ
سال: يازدهم هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: عربي
تعداد برگ: 414
اندازه كتاب: 18*25
اندازه نوشته: 12*19
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 74
نام كتاب: حاشيه ملا ميرزا جان بر شرح مختصر
مولف: ميرزا جان
كاتب: اشرف بن معين الدين اوبي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 120
اندازه كتاب: 12*22
اندازه نوشته: 6*15
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده فرسوده

***

شماره رکورد: 75
نام كتاب: حبسيه يا قواعد و اصول علم جبر و مقابله
مولف: غياث الدين جمشد كاشاني
خط: شكسته نستعليق
سال: 1306هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 22
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: چرمي سبز

***

شماره رکورد: 76
نام كتاب: حبسيه يا قواعد و اصول علم جبر و مقابله
مولف: غياث الدين جمشد كاشاني
خط: شكسته نستعليق
سال: 1306هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 22
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: چرمي سبز

***

شماره رکورد: 77
نام كتاب: حجه البالغه ﴿چاپ سنگي﴾
مولف: محمد جعفر الشريف ابن محمد قاسم النراقي الكاشاني
خط: نسخ
سال: 1273هجري
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 174
اندازه كتاب: جيبي

***

شماره رکورد: 78
نام كتاب: حديث جوكه و بهرك
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 114
اندازه كتاب: 14*24
اندازه نوشته: 9*17
نوع جلد: تيماج ترياكي مقوايي فرسوده

***

 

شماره رکورد: 79
نام كتاب: حديقه الشيعه
مولف: عبدالحي بن عبدالرزاق الرضوي الكاشاني
كاتب: محمد حسين بن محمد هادي
خط: نسخ
سال: 1146هجري ﴿سال تاليف﴾
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 128
اندازه كتاب: 8*21
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: مقوايي ضربي مشكي لولادار

***

شماره رکورد: 80
نام كتاب: حيوه النفس
مولف: احمد بن زين الدين احسايي
خط: نسخ
سال: 1235هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 26
اندازه كتاب: 10*15
اندازه نوشته: 5*8
نوع جلد: چرمي نارنجي

***

شماره رکورد: 81
نام كتاب: خداوند نامه
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 314
اندازه كتاب: 20*33
اندازه نوشته: 15*24
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 82
نام كتاب: دره نادره
مولف: ميرزا مهدي خان استرآبادي
كاتب: محمد شريف بن جلال جبلي انارويي
خط: نستعليق خوش
سال: 1216هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 281
اندازه كتاب: 18*30
اندازه نوشته: 13*25
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 83
نام كتاب: دعوات
مولف: محمد صالح حسيني
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: چرمي ترياكي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 84
نام كتاب: دعوات ﴿دعاي كميل - دعاي سمات و...﴾
مولف: ترجمه محمد باقربن محمد تقي مجلسي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 14*18
اندازه نوشته: 9*14و8*13
نوع جلد: چرمي ترياكي فرسوده

***

شماره رکورد: 85
نام كتاب: ديوان آذر
مولف: لطفعلي بيك آذر بيگدلي
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: 1216هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي

تعداد برگ: 135
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: تيماج مقوايي ضربي

***

شماره رکورد: 86
نام كتاب: ديوان ابي الحسن محمد الشريف
مولف: محمد الشريف
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 314
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 8*21
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 87
نام كتاب: ديوان اديب صابر ترمذي
مولف: اديب صابر
كاتب: جعفر قلي ملتجي
خط: نستعليق
سال: 1258هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 12*21
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج فرسوده

***

شماره رکورد: 88
نام كتاب: ديوان اشعار مشتاق كرماني
مولف: مشتاق علي كرماني
خط: نستعليق خوش
سال: 1285هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 147
اندازه كتاب: 13*19
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج يك لا

***

شماره رکورد: 89
نام كتاب: ديوان امير علي معروف به ابن معرب
مولف: ابن معرب
خط: نسخ
سال: 14شعبان 1272 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 210
اندازه كتاب: 21*30
اندازه نوشته: 11*22
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي نارنجي

***

شماره رکورد: 90
نام كتاب: ديوان امير علي معروف به ابن معرب
مولف: ابن معرب
خط: نسخ
سال: دوازدهم هجري
كاغذ: فرنگي نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 308
اندازه كتاب: 18*26
اندازه نوشته: 13*19
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي نارنجي

***

شماره رکورد: 91
نام كتاب: ديوان انوري
مولف: انوري
خط: نستعليق
سال: جمادي الاول 1058 هجري
زبان: فارسي
تعداد برگ: 251
اندازه كتاب: 14*24
اندازه نوشته: 7*18
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 92
نام كتاب: ديوان اوحدي ﴿منتخب قصائد﴾
مولف: اوحدي
خط: نستعليق خوش
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 6*12
نوع جلد: تيماج نارنجي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 93
نام كتاب: ديوان اهلي شيرازي - ديوان حافظ شيرازي
مولف: اهلي - حافظ
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 14*26
اندازه نوشته: 12*22
نوع جلد: تيماج سرخ ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 94
نام كتاب: ديوان ميرزا عبدالقادر بيدل
مولف: بيدل
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني نخودي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 13*23
اندازه نوشته: 7*17
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 95
نام كتاب: ديوان جامي
مولف: عبدالرحمن جامي
خط: نستعليق خوش
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 284
اندازه كتاب: 12*21
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 96
نام كتاب: عشق نامه ﴿ديوان جامي﴾
مولف: عبدالرحمن جامي
كاتب: خسرو بن فخر الملك
خط: نستعليق
سال: جمعه 24رجب 885هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 114
اندازه كتاب: 11*17
اندازه نوشته: 6*11
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي با دو ترنج

***

شماره رکورد: 97
نام كتاب: ديوان حافظ
مولف: حافظ شيرازي
خط: نستعليق
سال: 22شوال 1259هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 18*29
اندازه نوشته: 9*16
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

 

شماره رکورد: 98
نام كتاب: ديوان حافظ
مولف: حافظ شيرازي
خط: نستعليق - شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 283
اندازه كتاب: 15*21
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي يك لا با ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 99
نام كتاب: ديوان حيران
مولف: حيران
خط: نسخ و شكسته نستعليق
سال: 1270هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره نخودي
زبان: عربي و فارسي
تعداد برگ: 117
اندازه كتاب: 13*20
اندازه نوشته: 8*11
نوع جلد: تيماج مشكي فرسوده

 

شماره رکورد: 100
نام كتاب: ديوان خاقاني ﴿مشتمل بر قصائد و ترجيع بند﴾
مولف: خاقاني : افضل الدين ابراهيم علي بن نجار
كاتب: مهدي بن مصطفي حسيني تفرشي
خط: نستعليق
سال: رمضان 1297هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 235
اندازه كتاب: 17*27
اندازه نوشته: 10*21
نوع جلد: تيماج مقوايي نارنجي

***

شماره رکورد: 101
نام كتاب: ديوان شعر نابغه ذبياني
مولف: نابغه ذبياني
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 35
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: چرمي مشكي

شماره رکورد: 102
نام كتاب: ديوان حسن صفي عليشاه به انضمام شرح اطوارسبعه وجود
مولف: صفي عليشاه
كاتب: هدايت علي الصفوي نعمت اللهي
خط: نستعليق
سال: چهاردهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 547
اندازه كتاب: 13*20
اندازه نوشته: 14*8
نوع جلد: تيماج فرسوده

***

شماره رکورد: 103
نام كتاب: ديوان ظهير فاريابي
مولف: ظهير فاريابي
كاتب: علي محمد
خط: نستعليق
سال: 1260هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 130
اندازه كتاب: 5/12*21
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي فرسوده با ترنج و نيم ترنج

شماره رکورد: 104
نام كتاب: ديوان ظهير فاريابي
مولف: ظهير فاريابي
خط: نستعليق
سال: 1306هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 105
اندازه كتاب: 12*21
اندازه نوشته: 6*15
نوع جلد: مقوايي جديد عطف ساغري نارنجي

***

شماره رکورد: 105
نام كتاب: ديوان عرفي
مولف: عرفي
خط: نستعليق
سال: 1006هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 258
اندازه كتاب: 15*27
اندازه نوشته: 16*19
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده عطف تيماج فرسوده مشكي

***

شماره رکورد: 106
نام كتاب: ديوان علوي
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 7*15
اندازه نوشته: 4*10
نوع جلد: ميشن مشكي

***

شماره رکورد: 107
نام كتاب: ديوان عنصري و ابوالفرج روني
مولف: عنصري - ابوالفرج
خط: نسنعليق خوش
سال: 1278هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 112
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 108
نام كتاب: ديوان غزليات مولوي
مولف: جلال الدين محمد بلخي
كاتب: خواجه بن ابوالقاسم ناييني
خط: نسخ
سال: 27جمادي الثاني 1284 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 414
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 8*20
نوع جلد: تيماج مقوايي مشكي

***

شماره رکورد: 109
نام كتاب: ديوان غزليات نشاط اصفهاني
مولف: عبدالوهاب معتمد الدوله نشاط اصفهاني
خط: نستعليق شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي نخودي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: ميشن نارنجي يك لا

***

شماره رکورد: 110
نام كتاب: ديوان فرخي
مولف: فرخي
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 224
اندازه كتاب: 18*30
اندازه نوشته: 11*22
نوع جلد: ميشن نارنجي يك لا

***

شماره رکورد: 111
نام كتاب: ديوان كليم كاشاني
مولف: كليم كاشاني
خط: نستعليق خوش
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 255
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 6*12
نوع جلد: تيماج مقوايي زرد كوبيده

 

شماره رکورد: 112
نام كتاب: ديوان كمال اصفهاني
مولف: كمال اصفهاني
كاتب: محمد قاسم بن حسين بن شيخ عطار قزويني
خط: نستعليق
سال: 996هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 358
اندازه كتاب: 15*25
اندازه نوشته: 9*19
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي قهوه اي روشن

***

شماره رکورد: 113
نام كتاب: ديوان مشتري
مولف: محمد ابراهيم ﴿ضياء الدين ﴾ابوسعيد مشتري
كاتب: محمد صالح مداح بروجني
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: 1302هجري
كاغذ: فرنگي نخودي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 95
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: تيماج مشكي مقوايي

***

شماره رکورد: 114
نام كتاب: ديوان ملا حسين رفيق اصفهاني
مولف: رفيق اصفهاني
كاتب: حسين كاتب السلطان
خط: نستعليق - شكسته نستعليق
سال: 1301هجري
كاغذ: فرنگي آبي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 10*16
اندازه نوشته: 5/6*12
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 115
نام كتاب: ديوان نسيمي
مولف: نسيمي
خط: شكسته نستعليق
سال: 1063هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*22
اندازه نوشته: 8*18
نوع جلد: مقوايي مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 116
نام كتاب: ديوان غزليات نور علي شاه - و جلال الدين محمد بلخي
مولف: نور علي شاه - جلال الدين محمد بلخي
كاتب: علي بن محمد صالح خوانساري
خط: نسخ
سال: 1263هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 312
اندازه كتاب: 19*29
اندازه نوشته: 10*18
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 117
نام كتاب: ديوان واليه
مولف: واليه
كاتب: علي
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: 1269هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 56برگ
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: ميشن ترياكي

***

شماره رکورد: 118
نام كتاب: ديوان وحشي
مولف: وحشي
كاتب: محمد حسين بن محمد تقي كاتب خاتون آبادي
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 12*23
اندازه نوشته: 7*18
نوع جلد: تيماج مشكي مقوايي

***

شماره رکورد: 119
نام كتاب: ديوان هما
مولف: هماي شيرازي
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 79
اندازه كتاب: 15*21
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: چرمي سرمه اي روشن

***

شماره رکورد: 120
نام كتاب: ذخيره خوارزمشاهي كتاب پنجم
مولف: اسماعيل بن حسن جرجاني
خط: نستعليق
سال: دوازدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 18*27
اندازه نوشته: 11*19
نوع جلد: تيماج مقوايي ترياكي فرسوده لولادار

***

شماره رکورد: 121
نام كتاب: رساله در اصول دين
مولف: محمد بن مرتضي مدعوبه محسن فيض كاشاني
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*16
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: تيماج مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 122
نام كتاب: رساله در باب ساختن پرگار متناسبه
مولف: اسدالله انصاري
كاتب: ميرزا غلامحسين
خط: نستعليق
سال: دهم ربيع المولود 1307
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 10برگ
اندازه كتاب: 11*17
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: ميشن زرد ضربي

شماره رکورد: 123
نام كتاب: رساله در حكمت طبيعي و خلقت اشيا
مولف: غياث الدين علي بن اميران حسني اصفهاني
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 98
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 7*15
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي با ترنج كوبيده لولادارفرسوده

***

شماره رکورد: 124
نام كتاب: رساله در علم قوافي
مولف: عطاء الدين محمود حسيني
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 7*15
نوع جلد: مقوايي حنايي-عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 125
نام كتاب: حاشيه ملا عبدالله ، رساله كبري و كتاب ديگر در منطق
مولف: مولانا نجم شهاب المدعو به عبدالله
خط: نسخ خوش و نسخ متوسط ﴿رساله كبري﴾
سال: شوال 1121چهارشنبه 5 رجب 1243 هجري
كاغذ: فرنگي و اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 11*17
اندازه نوشته: 5/4*
***

شماره رکورد: 126
نام كتاب: رسم عدل و انصاف
خط: نستعليق - شكسته نستعليق
سال: 14جمادي الاول 1308هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 12*21
اندازه نوشته: 6*14
نوع جلد: چرمي نارنجي

***

شماره رکورد: 127
نام كتاب: روضه البهيه في شرح لمعه الدمشقيه
مولف: شهيد اول ابو عبدالله محمد بن مكي بن ابو حامد
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 251
اندازه كتاب: 15*30
اندازه نوشته: 15*22
نوع جلد: چرمي قهوه اي فرسوده

***

شماره رکورد: 128
نام كتاب: روضه الواعظين
مولف: محمد بن حسن بن علي قتال نيشابوري
كاتب: محمد بن علي بن احمد فارسي
خط: نسخ
سال: ربيع الثاني 1132هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 14*19
اندازه نوشته: 10*15
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 129
نام كتاب: روضه الواعظين
مولف: محمد بن حسن بن علي قتال نيشابوري
كاتب: محمد بن علي بن احمد فارسي
خط: نسخ
سال: ربيع الثاني 1132هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 14*19
اندازه نوشته: 10*15
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 130
نام كتاب: روضه كافي
مولف: محمد بن يعقوب كليني
كاتب: محمد زكي بن محمد ابراهيم
خط: نستعليق
سال: جمعه 24رجب 1058 هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 95
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 6*15
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 131
نام كتاب: رياض الابرار
كاتب: اسدالله اصفي شوشتري
خط: نسخ
سال: 1299هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 253
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 13*22
نوع جلد: تيماج سبز ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 132
نام كتاب: رياض مشهور به شرح كبير
مولف: طباطبايي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 353
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 9*14
نوع جلد: تيماج مقوايي مشكي

***

شماره رکورد: 133
نام كتاب: زهر الربيع
مولف: سيد نعمت الله الموسوي الحسيني الجزايري ترجمه نورالدين محمد بن نعمت اللهالموسوي الشوشتري
خط: نستليق
سال: 1301هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 16*24
اندازه نوشته: 11*18
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 134
نام كتاب: زهر الربيع جلد دوم
مولف: نعنت الله جزايري شوشتري
كاتب: اسدالله اصفي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 251
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: تيماج ضربي سرخ

***

شماره رکورد: 135
نام كتاب: زينت المجالس
مولف: مجد الدين محمد حسيني ﴿مجدي﴾
كاتب: نجفقلي بن كاظم
خط: نسخ
سال: ذي الحجه 1240هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 20*28
اندازه نوشته: 12*20
نوع جلد: مقوايي نارنجي گل و بوته فرسوده - عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 136
نام كتاب: سبع الطوال المعلقات
كاتب: نعمت الدين محمد رضا ابن حبيب الله
خط: نسخ
سال: ذي الحجه 1304هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 53
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 10*20
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي نارنجي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 137
نام كتاب: سرالادب في مجاري كلام العرب + دره الغواص في اوهام الخواص چاپ سنگي
مولف: ابي منصور عبدالملك بن اسمعيل الثعالبي +ابوالقاسم محمد الجزايري
كاتب: محمد حسين و ابو الحسن تبريزي الزنوزي
خط: نسخ
سال: 1272هجري
زبان: عربي
تعداد برگ: 158+

***

شماره رکورد: 138
نام كتاب: سفرنامه سياح فرانسوي در ايران
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: قرن چهاردهم هجري
كاغذ: فرنگي آبي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 16*22
اندازه نوشته: 10*15
نوع جلد: مقوايي جديد

***

شماره رکورد: 139
نام كتاب: سيره حضرت خير البشر ﴿جزء سوم از جلد اول ﴾
كاتب: اسمعيل بن جعفر
خط: نستعليق
سال: 1075هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 210
اندازه كتاب: 15*22
اندازه نوشته: 10*16
نوع جلد: تيماج مشكي يك لا فرسوده

***

شماره رکورد: 140
نام كتاب: سي فصل در معرفت تقويم
مولف: خواجه نصيرالدين طوسي
خط: نستعليق
سال: قرن سيزدهم
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 38
اندازه كتاب: 15*22
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: ميشن مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 141
نام كتاب: شرح ابن بابويه بر دو قصيده ابوالقاسم اسمعيل بن عباد ﴿صاحب بن عباد ﴾ و عيون اخبار الرضا
مولف: ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
خط: نسخ
سال: رجب 1171هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 284
اندازه كتاب: 18*28
اندازه نوشته: 10*20
نوع جلد: ميشن مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 142
نام كتاب: شرح تشريح قانون
مولف: محمد باقر بن محمد حسين البروجني الاصفهاني
خط: نسخ
سال: 9ربيع الاول 1292 هجري در اصفهان
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 184
اندازه كتاب: 15*21
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: قهوه اي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 144
نام كتاب: شرح تجريد المقصد الثاني في الجواهر والاعراض
خط: نسخ
سال: دوازدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 12*24
اندازه نوشته: 6*16
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي ترياكي فرسوده

***

شماره رکورد: 145
نام كتاب: شرح زبده الاصول محمد عاملي
مولف: جواد الكاظميني
كاتب: سيد نصر الله بن سيد عبد الرسول الحسيني الاعرجي
خط: نسخ و نستعليق
سال: جمعه 23رمضان 1245هجري در اصفهان
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 9*14
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج عطف تيماج قهوه اي ساده

***

 

شماره رکورد: 146
نام كتاب: شرح فارسي الفيه
مولف: محمد سعيد مازندراني
خط: نسخ و نستعليق
سال: شعبان 1212هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 212
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 11*15
نوع جلد: تيماج مقوايي ترياكي

***

شماره رکورد: 147
نام كتاب: شرح القصائد السبع ﴿سبعه معلقه﴾
مولف: ابو عبدالله الحسين بن احمد الزوراني
خط: نسخ
سال: 1271هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 255
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: تيماج قهوه اي روشن

***

شماره رکورد: 148
نام كتاب: شرح قصيده كعب بن زهير
مولف: شارح: حسين الطباطبايي الناييني
خط: نسخ
سال: 1275هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: عربي
تعداد برگ: 320
اندازه كتاب: 13*21
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي برون سرخ و درون مشكي

***

شماره رکورد: 149
نام كتاب: شرح قصيده كعب بن زهير
مولف: كعب بن زهير
خط: نسخ و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 28
اندازه كتاب: 18*26
اندازه نوشته: 12*22
نوع جلد: ميشن سرخ يك لا

***

 

شماره رکورد: 150
نام كتاب: شرح كبير
مولف: شهيد ثاني: زين الدين علي بن احمد الشامي العاملي
كاتب: محمد حسين نخشبي
خط: نسخ
سال: يازدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 24*37
اندازه نوشته: 16*24
نوع جلد: تيماج مقوايي ترياكي فرسوده

***

شماره رکورد: 151
نام كتاب: شرح كواكب ثوابت
كاتب: اسدالله انصاري
خط: نستعليق
سال: 8شعبان 1306هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 240
اندازه كتاب: 12*18
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: ميشن مشكي

***

شماره رکورد: 152
نام كتاب: شرح لمعه
مولف: شهيد ثاني زين الدين علي بن احمد الشامي العاملي
خط: نسخ
سال: قرن سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 16*26
اندازه نوشته: 9*17
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي مشكي درون ترنج و نيم ترنج عطف تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 153
نام كتاب: شرح هدايه
مولف: حسين بن معين الدين الميبدي
كاتب: محمد طاهر خلخالي
خط: نسخ
سال: نهم محرم 1058هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 136
اندازه كتاب: 10*19
اندازه نوشته: 4*13
نوع جلد: مقوايي ضربي سرخ فرسوده

***

شماره رکورد: 154
نام كتاب: شمس المعارف و لطايف العوارف
مولف: محي الدين ابوالعباس احمد بن ابولحسن علي بن يوسف قرشي
خط: نسخ
سال: 1273هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 22*32
اندازه نوشته: 16*17
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 155
نام كتاب: شواهد سيوطي
مولف: جلال الدين سيوطي
كاتب: محمد كاظم بن محمد رحيم
خط: نسخ
سال: چهارشنبه 23شعبان 1267 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 258
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 10*14
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 156
نام كتاب: صفحه الابرار
مولف: محمد علم الهدي بن محسن بن مرتضي
خط: نستعليق
سال: سيزذهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 12*24
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: تيماج مقوايي ضربي ترياكي

***

شماره رکورد: 157
نام كتاب: صحيفه كامله سجاديه
مولف: امام علي بن حسين زين العابدين عليه السلام
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي - فارسي
تعداد برگ: 151
اندازه كتاب: 9*16
اندازه نوشته: 5/4*12
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي با شمسه و ترنج

***

شماره رکورد: 158
نام كتاب: طب
كاتب: محمد النجفي البحراني
خط: نسخ
سال: 29رجب 1012هجري
كاغذ: اصفهاني نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 281
اندازه كتاب: 18*30
اندازه نوشته: 8*18
نوع جلد: مقوايي مشكي

***

 

شماره رکورد: 159
نام كتاب: عجايب المخلوقات
مولف: مير خواند
كاتب: اسمعيل بن زين العابدين
خط: نستعليق
سال: 29ربيع الثاني 1244هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 105
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 7*13
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 160
نام كتاب: عقاب الاعمال
خط: نسخ
سال: 10ربيع الاول 1102هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 167
اندازه كتاب: 10*15
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: مقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 161
نام كتاب: عقد العلي للموقف الاعلي
مولف: افضل الدين احمد بن حامد كرماني
خط: نسخ و شكسته نستعليق خوش
سال: 1280هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي زرد

***

شماره رکورد: 162
نام كتاب: عين الحيوه
مولف: محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
خط: نسخ
سال: 1073هجري
كاغذ: اصفهاني آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 15*26
اندازه نوشته: 9*18
نوع جلد: مقوايي ضربي مشكي

***

شماره رکورد: 163
نام كتاب: عيون اخبار الرضا عليه السلام
مولف: ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
كاتب: محمد باقر حسيني
خط: نسخ
سال: پنجشنبه 28ربيع الاول 1071هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 18*24
اندازه نوشته: 10*16
نوع جلد: ضربي مقوايي قهوه اي

 

***

شماره رکورد: 164
نام كتاب: عيون الحساب
كاتب: محمد بن محمد جعفر مجتهد خراساني
خط: نسخ
سال: 23ربيع الثاني 1308هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 252
اندازه كتاب: 13*20
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: تيماج مقوايي ضربي ترياكي

 

***

شماره رکورد: 165
نام كتاب: فرهنگ جهانگيري
مولف: جمال الدين حسين بن فخرالدين حسن انجوي شيرازي
خط: نستعليق
سال: 1260هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 235
اندازه كتاب: 15*21
اندازه نوشته: 8*16
نوع جلد: تيماج مشكي مقوايي

***

شماره رکورد: 166
نام كتاب: فرهنگ سروري
مولف: محمد قاسم بن محمد كاشي
خط: نستعليق
سال: شنبه 4ذي الحجه 1239هجري
كاغذ: فرنگي آبي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 19*31
اندازه نوشته: 13*24
نوع جلد: تيماج زرد ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 167
نام كتاب: قابوس نامه
مولف: عنصر المعالي كيكاوس بن اسكندر ابن قابوس ابن و شمگير
خط: نستعليق
سال: شوال 1292هجري
كاغذ: فرنگي آبي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 158
اندازه كتاب: 15*19
اندازه نوشته: 9*14
نوع جلد: ميشن سرخ ترنج و نيم ترنج كوبيده

 

***

شماره رکورد: 168
نام كتاب: قرآن مجيد
خط: نسخ
سال: پنجشنبه دهم جمادي الاول 1342هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 18*26
اندازه نوشته: 22*14
نوع جلد: تيماج مشكي يك لا فرسوده

***

شماره رکورد: 169
نام كتاب: كلام الله مجيد ﴿جزو 22﴾[سوره نساء ملائكه و يس]
كاتب: محمد حسين بن محمد جعفر كفاش
خط: نسخ
سال: رجب 1249هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 14
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: مقوايي مشكي

***

شماره رکورد: 170
نام كتاب: قصايد انوري
مولف: انوري
خط: نستعليق - شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 69
اندازه كتاب: 5/13*21
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 171
نام كتاب: كتاب الصرف
خط: نسخ
سال: 976هجري
كاغذ: سمرقندي
زبان: عربي
تعداد برگ: 231
اندازه كتاب: 12*22
اندازه نوشته: 6*14
نوع جلد: مقوايي روغني گلدار

***

شماره رکورد: 172
نام كتاب: كتاب الفاضل
كاتب: محمد حسن بن حمد زمان دزفولي
خط: نسخ
سال: 12صفر 1288هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 12*20
نوع جلد: تيماج مقوايي مشكي عطف تيماج حنايي

***

 

شماره رکورد: 174
نام كتاب: كشف الغمه في معرفه الائمه ترجمه علي بن حسين الزواري
مولف: ابي الحسن علي بن سعيدفخرالدين عيسي بن ابي الفتح اردبيلي
كاتب: قاضي محمد اميني
خط: نستعليق و نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 418
اندازه كتاب: 20*38
اندازه نوشته: 12*27
نوع جلد: تيماج ترياكي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 175
نام كتاب: كفايه الالباب في شرح مشكلات عيون الحساب
مولف: محمد باقر بن محمد حسين بن محمد باقر اليزدي
كاتب: محمد علي بن ميزا احمد مستوفي اصفهاني
خط: نسخ
سال: ربيع الثاني 1308هجري
كاغذ: فرنگي نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 6*11
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي قهوه اي روشن

***

شماره رکورد: 177
نام كتاب: كلام الله مجيد جزء دهم
خط: نسخ
سال: 1249هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: عربي
تعداد برگ: 12
اندازه كتاب: 15*20
اندازه نوشته: 10*15
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 178
نام كتاب: كلام الملوك ملوك الكلام
مولف: عبد علي بن ناصر مشهور به ابن رحمه الحويزي
كاتب: محمد حسن بن محمد زمان
خط: نسخ
سال: 1298هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 314
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 10*20
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي سبز ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 179
نام كتاب: كلمات قصار
مولف: امير المومنين علي بن ابيطالب عليه السلام
كاتب: ميرزا انصاري
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: 21شوال 1310هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 40
اندازه كتاب: 5/13*20
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج سرخ ضربي مقوايي با ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 180
نام كتاب: كلمات مكنونه ﴿لباب معارف العارفين﴾
مولف: محمد بن مرتضي مدعوبه محسن
كاتب: سيف الملك
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني - نخودي
زبان: عربي - فارسي
تعداد برگ: 48
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: مقوايي ضربي مشكي

***

شماره رکورد: 181
نام كتاب: كليات سعدي [گلستان - بوستان- مجالس پنجگانه ]
مولف: سعدي
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 210
اندازه كتاب: 16*24
اندازه نوشته: 6*16
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 182
نام كتاب: كمال الدين و تمام النعمه في اثبات الغيبه
مولف: ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 358
اندازه كتاب: 14*24
اندازه نوشته: 8*15
نوع جلد: چرمي حنايي فرسوده

***

شماره رکورد: 183
نام كتاب: كنز اللغات
مولف: محمد بن عبدالخالق
كاتب: تقي بن نصرالله بن علي بن محمد القاضي
خط: نستعليق و نسخ
سال: رمضان 976هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 250
اندازه كتاب: 14*18
اندازه نوشته: 9*14
نوع جلد: چرمي مشكي فرسوده

***

شماره رکورد: 184
نام كتاب: گلشن راز
مولف: شيخ محمود شبستري
خط: نستعليق
سال: 1295هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 38
اندازه كتاب: 11*19
اندازه نوشته: 5*12
نوع جلد: تيماج مشكي عطف مشين سرخ

*** شماره رکورد: 185
نام كتاب: گنجينه نشاط
مولف: عبدالوهاب معتمد نشاط اصفهاني
خط: نستعليق خوش
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 14*22
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 186
نام كتاب: گنجينه
مولف: عبدالوهاب نشاط اصفهاني
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 153
اندازه كتاب: 17*22
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: چرمي نارنجي يك لا فرسوده

***

شماره رکورد: 187
نام كتاب: گنجينه
مولف: معتمد الدوله نشاط اصفهاني
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*20
اندازه نوشته: 6*13
نوع جلد: تيماج مقواي نارنجي

***

شماره رکورد: 188
نام كتاب: لگاريتم
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 16*22
اندازه نوشته: 12*18
نوع جلد: مشين ترياكي

*****

شماره رکورد: 189
نام كتاب: لمعات عرشيه
مولف: ملا مهدي نراقي
خط: نسخ
سال: 1206هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 214
اندازه كتاب: 20*30
اندازه نوشته: 13*22
نوع جلد: تيماج مشكي مقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 191 شماره رکورد: 190
نام كتاب: ليلي و مجنون
مولف: وحشي
كاتب: نظام محمد ناييني
خط: نستعليق خوش
سال: شوال 1076هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*22
اندازه نوشته: 7*15
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده عطف تيماج مشكي

***

نام كتاب: مثنوي دفتر اول و بخشي از دفتر دوم
مولف: جلال الدين محمد بلخي
خط: نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 85
اندازه كتاب: 17*22
اندازه نوشته: 12*16
نوع جلد: چرمي ترياكي يك لا

***

شماره رکورد: 192
نام كتاب: مجمع البحرين
مولف: فخرالدين بن محمد علي طريحي نجفي
خط: نسخ
سال: رجب 1079هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 385
اندازه كتاب: 18*40
اندازه نوشته: 10*20
نوع جلد: تيماج نارنجي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 193
نام كتاب: مجموعه : 1- آيات المتشابهات في القرآن.2- شرح خلاصه الحساب بهاء الدين محمد بن حسين عامليشيخ بهايي
مولف: شمس الدين علي الحسيني
خط: نسخ
سال: دوازدهم هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 7*13
نوع جلد: مشين ضربي مشكي با شمسه و ترنج

***

شماره رکورد: 194
نام كتاب: مجموعه: منتخبات اشعار ابن خياط و بهايي و سعدي و انوري
كاتب: محمد باقر و ...
خط: نسخ و نستعليق
سال: 1281و 1302هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 158
اندازه كتاب: 15*20
اندازه نوشته: 9*14
نوع جلد: تيماج حنايي فرسوده

***

شماره رکورد: 195
نام كتاب: جنگ [اشعار شيخ ابوالقاسم كازروني و نصيراي همداني و نصايح و اشعار خواجه عبدالله انصاري]
خط: نستعليق و شكسته نستعليق
سال: دوشنبه بيست و پنج شعبان 1294هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 98
اندازه كتاب: 25*24
اندازه نوشته: 12*18
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 196
نام كتاب: مجموعه : التدبيرات الربانيه از ابو عبدالله محمد بن علي العربي الطايي الحاقي +رساله سرالعالمين محمد غزالي +اوصاف الاشراف خواجه نصير طوسي
خط: نسخ
سال: ذي حجه 1303 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 19*30
اندازه نوشته: 10*19
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي مشكي ترنج و نيم ترنج كوبيده عطف تيماج حنايي

***

شماره رکورد: 197
نام كتاب: مجموعه : انوار سهيلي كاشفي - منتخبي از شاهنامه فردوسي - هفت پيكر نظامي - يوسف و زليخاي جامي - بخشي از مثنوي - ليلي و مجنون مكتبي شيرازي - فرهاد و شيرين وحشي ...
خط: نستعليق
سال: 1232هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 585
اندازه كتاب: 5/12*18
اندازه نوشته: 14*22
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي سبز عطف تيماج ترياكي

***

شماره رکورد: 198
نام كتاب: مجموعه: ديوان صفي الدين تجلي و مجنون عامري
مولف: صفي الدين تجلي - مجنون عامري
خط: نسخ
سال: 1270 هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 158
اندازه كتاب: 14*24
اندازه نوشته: 7*17
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 199
نام كتاب: مجموعه شامل : 1. اخبار المجنون و اشعاره به روايت ابوبكر الوالبي 2. نبذ من اخبار ابي نواس و اشعاره 3.نبذ من احوال ابي دلامه و اشعاره 4.منقولاتي از دميري در حيوه الحيوان 5.منقولاتي از جوهري صاحب صحاح 6. تبذ من احوالات بهلول
خط: نسخ
سال: قرن سيزدهم
كاغذ: فرنگي نخودي و آبي و زرد
زبان: عربي
تعداد برگ: 182
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 7*13

***

شماره رکورد: 200
نام كتاب: مايده سماويه + مشكوه الانوار
مولف: محمد رضي بن حسين خوانساري +محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
كاتب: عبدالحي بن عبد الكريم
خط: نسخ و نستعليق و شكسته
سال: 1131هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 203
اندازه كتاب: 5/12*18
اندازه نوشته: 9*15
نوع جلد: چرمي سرخ

تيماج ترياكي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 201
نام كتاب: مجموعه ورام
مولف: ورام بن ابي فراس
كاتب: محمد علي بن محمد حسين
خط: نسخ
سال: 1087هجري
كاغذ: اصفهاني نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 110
اندازه كتاب: 18*24
اندازه نوشته: 12*18
نوع جلد: تيماج مقوايي سرخ

***

شماره رکورد: 202
نام كتاب: محاكمات ﴿شرح الشرح﴾
مولف: قطب رازي
خط: نسخ
سال: 1021هجري
كاغذ: اصفهاني نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 14*26
اندازه نوشته: 9*18
نوع جلد: تيماج مشكي ترنج و نيم ترنج كوبيده فرسوده

***

شماره رکورد: 203
نام كتاب: مختصر في التاريخ و معاني و مختار من كلام العرب
مولف: احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن خلكان
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 285
اندازه كتاب: 20*28
اندازه نوشته: 14*22
نوع جلد: مشين مشكي يك لا

 

***

شماره رکورد: 204
نام كتاب: مراسلات
خط: شكسته نستعليق
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آهار مهره
زبان: فارسي
تعداد برگ: 120
اندازه كتاب: 16*20
اندازه نوشته: 10*15
نوع جلد: چرمي مشكي

***

شماره رکورد: 205
نام كتاب: مفصل في النحو
مولف: جارالله زمخشري
كاتب: محمد نصير بن محمد سعيد الطالقاني
خط: نسخ
سال: 1110هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 154
اندازه كتاب: 19*19
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: تيماج ترياكي فرسوده ﴿فقط پشت جلد﴾

***

شماره رکورد: 206
نام كتاب: مقاتل الطالبين
مولف: ابوالفرج اصفهاني
كاتب: اسدالله الاصفي الشوشتري
خط: نسخ
سال: 1299هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 181
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي سرخ - ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 207
نام كتاب: ملل و نحل
مولف: شهرستاني
خط: نستعليق
سال: 1268هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 210
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 7*15
نوع جلد: تيماج مقوايي ضربي حنايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 208
نام كتاب: مناظر الانشاء
مولف: محمود بن محمد گيلاني
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي آبي آهار مهره
زبان: فارسي و عربي
تعداد برگ: 218
اندازه كتاب: 14*21
اندازه نوشته: 7*13
نوع جلد: تيماج ضربي مقوايي مشكي

***

شماره رکورد: 209
نام كتاب: منتخب الاشعار الشعراء
خط: شكسته نستعليق و نستعليق خوش
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 283
اندازه كتاب: 16*24
اندازه نوشته: 10*19
نوع جلد: لاكي گل و بوته روغني ترنج و نيم ترنج

***

شماره رکورد: 210
نام كتاب: منطق الطير
مولف: عطار نيشابوري
خط: نستعليق خوش
سال: 1312هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 174
اندازه كتاب: 12*19
اندازه نوشته: 7*14
نوع جلد: تيماج قهوه اي ضربي مقوايي

***

شماره رکورد: 212
نام كتاب: نزهه الخاطر
مولف: فخرالدين طريحي
كاتب: علي محمد بن اسماعيل
خط: نسخ
سال: 1236هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: عربي
تعداد برگ: 124
اندازه كتاب: 14*20
اندازه نوشته: 8*14
نوع جلد: تيماج مشكي ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 213
نام كتاب: نفايس الفنون في عرايس العيون
مولف: محمد بن محمود آملي
كاتب: محمد شفيع بن محب علي حسيني
خط: نستعليق
سال: 1078هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 258
اندازه كتاب: 32*36
اندازه نوشته: 15*24
نوع جلد: تيماج سبز ضربي مقوايي ترنج و نيم ترنج كوبيده

***

شماره رکورد: 214
نام كتاب: هدايه
مولف: اثير الدين مفضل بن عمر الابهري شرح حسين بن معين الدين ميبدي
خط: نسخ
سال: سيزدهم هجري
كاغذ: اصفهاني سفيد و نخودي
زبان: عربي
تعداد برگ: 122
اندازه كتاب: 9*19
اندازه نوشته: 5*13
نوع جلد: تيماج مقوايي مشكي

***

شماره رکورد: 215
نام كتاب: هفت پيكر
مولف: نظامي
خط: نستعليق
سال: دوشنبه بيست و ششم ربيع الاخر 1274هجري
كاغذ: اصفهاني
زبان: فارسي
تعداد برگ: 98
اندازه كتاب: 17*21
اندازه نوشته: 11*17
نوع جلد: تيماج مشكي

***

شماره رکورد: 216
نام كتاب: ينبوع الحيوه ﴿ترجمه فصل اول از سخنان هرمس ﴿ادريس ﴾ در نصيحت نفس﴾
مولف: هرمس ﴿ادريس﴾
خط: نستعليق
سال: شعبان 1303هجري
كاغذ: فرنگي
زبان: فارسي
تعداد برگ: 185
اندازه كتاب: 13*20
اندازه نوشته: 7*12
نوع جلد: تيماج سبزمقوايي فرسوده

***

شماره رکورد: 217
نام كتاب: تكمله المحصلين في شرح تبصره المتعلمين
مولف: علامه حلي ، شارح محمد جعفر بن ابراهيم كلباشي
زبان: عربي
تعداد برگ: 304 برگ
ملاحظات: كتابخانه آستانه رضوي كلباسي ، كتابخانه جامع گوهرشاد

***

شماره رکورد: 226
نام كتاب: رسائل
مولف: عباسقلي شريف رازي
خط: شكسته نستعليق
سال: 1322
زبان: عربي
تعداد برگ: 154
ملاحظات: موضوع فقه ، آْستانه رضوي كلباسي ، كتابخانه جامع گوهرشاد

***

 

شماره رکورد: 234
نام كتاب: نخبه ،،،
مولف: محمد ابراهيم بن محمد حسن خراساني
خط: نسخ
زبان: فارسي
تعداد برگ: 176 برگ
ملاحظات: موضوع : فقه ، آستانه رضوي كلباسي ، كتابخانه آستان قدس رضوي

 

*** کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان ***

 

wwww.dlim .ir   ****       www.dlem.ir

info@dlim.ir پست الکترونيک

شماره تلفن مستقيم 2239931-0311